🔔 Lihat berbagai Produk kami Disini dan Ikuti kami di Google News!

SOAL PAS PTS DAN KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 11 SMESTER 1

Berikut kami sampaikan Soal Bahasa Sunda kelas 11 smester 1 untuk SMA/MA/SMK/PAKET C
Please wait 0 seconds...
Gulir ke bawah dan klik Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 SOAL PAS PTS DAN KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 11 SMESTER 1 SMA/MA/SMK/PAKET C

Berikut kami sampaikan Soal Bahasa Sunda kelas 11 smester 1 untuk SMA/MA/SMK/PAKET C1. Di handap ieu mangrupa susunan biantara anu bener nyaéta….

A. Salam pamuka, eusi, panutup, mukadimah, pangwilujeng do’a

B. Salam pamuka, do’a, mukadimah, eusi, pangwilujeng, panutup

C. Mukadimah, salam pamuka, pangwilujeng, eusi, do’a, salam panutup

D. Salam pamuka, pangwilujeng, mukadimah, eusi, do’a, salam panutup

E. Salam pamuka, mukadimah, pangwilujeng, eusi, do’a, salam panutup


2. “Sadaya puji kagungan Allah SWT, solawat sareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya nabi Muhammad SAW”


Kalimah di luhur mangrupa bagian tina biantara nu disebut…

A. Do’a D. Pangwilujeng

B. Mukadimah E. Salam panutup

C. Salam pamuka


3. Numutkeun unsur “TAMAN”, (M) teh maksudna…

A. Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna

B. Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna

C. Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges

D. Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa

E. Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual


4. Numutkeun unsur “TAMAN”, (T) teh maksudna…

A. Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna

B. Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna

C. Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges

D. Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa

E. Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual


5. Nu disebut ngandung wirahma nyaéta…

A. Omongan nu kudu diatur gancang kendorna jeung tarik halonna

B. Eusi biantara nu ditepikeun loba mangpaatna

C. Nyarita dina biantara kudu jelas jeung teges

D. Basa nu dipake dina biantara alus tur dibarengan ku gaya basa

E. Biantara nu ditepikeun teh kudu aktual


6. Aya sababaraha téhnik dina nepikeun biantara, di antarana nya éta…

A. Impromtu, Ékstemporan, Naskah, jeung Ngapalkeun

B. Impromtu, Eksempelar, Naskah, jeung Maca

C. Maca, Éksempelar, Impromtu, jeung Nulis

D. Maca, Nulis, Impromtu, jeung Ékstemporan

E. Impromtu, Ékstemporan, Nulis, jeung Ngapalkeun


7. Presiden Joko Widodo biantara di Istana Nagara, nalika poé kamerdékaan Indonésia. Anjeunna biantara ku cara maca tulisan nu diketik ku Jubirna. Présidén Jokowi ngagunakeun salah sahiji téknik biantara, nya éta…

A. Impromtu D. Bener kabeh

B. Ngapalkeun E. Naskah

C. Ékstemporan


8. Fungsi biantara nu tujuanana pikeun maréntah , disebut fungsi…..

A. Instruktif D. Simpatif

B. Informatif E. Rekreatif

C. Insentif


9. 1) ngucapkeun salam

2) nepikeun kacindekan tina masalah nu dipedar

3) ngucapkeun sukur ka allah

4) medar tema nu rek ditepikeun

5) ngahaturkeun nuhun ka nu sarumping


Sawatara hal nu sok ditepikeun dina bubuka biantara nyaeta…...

A. 1-2-3 D. 3-4-5

B. 2-3-4 E. 1-4-5

C. 1-3-5


10. Sisindiran asal kecapna tina sindir, hartina…

A. Wangun puisi nu maké patokan pupuh

B. Omongan nu teu puguh eusina

C. Omongan nu teu langsung dicaritakeun maksudna

D. nyindir

E. Omongan nu langsung dicaritakeun maksudna


11. Peupeujeuh ari ka Dayeuh

Meuli kupat jeung gorengan

Peupeujeuh lamun geus euweuh

Tong ngupat kagorengan


Sisindiran di luhur kaasup kana sisindiran wangun…eusina.....

A. Paparikan sesebred D. Rarakitan piwuruk

B. Paparikan piwuruk E. Rarakitan silih asih

C. Wawangsalan


12. Rarakitan ciri-ciina nyaeta …

A. Padeukeut sora tungtungna

B. Sasora (murwakanti)

C. Teu diomongkeun maksudna

D. Papak/sarua hareupna

E. Raket sorana


13. Dumasar kana wangun/ bentukna, sisindiran di tatar Sunda kabagi jadi tilu rupa, nya éta …

A. Rakitan, paparikan, jeung wangsalan

B. Rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan

C. Rarakitan, parikan, jeung wangsalan

D. Rakitan, paparikan, jeung wawangsalann

E. Rarakitan, parikan, jeung wawangsala


14. Saupama ditilik tina wangunna, ieu sisindiran di handap kaasup kana wanda/jenis …

ka mana ngaitkeun kincir

ka kaler ka tojo bulan

Ka mana ngaitkeun pikir

teu paler ku sabulan


A. Rarakitan D. Wawangsalan

B. Paparikan E. Wangsalan

C. Parikan


15. ..............................

..............................

Reog dongkol asli Banjar

yu riksa ku sadayana


Cangkang nu luyu pikeun ngalengkepan paparikan di luhur nyaeta.....

A. Tangkal jengkol ngajalajar hoyong ngalaan buahna

B. Reog teh seni ti Banjar yu riksa seni Sundana

C. Barudak keur dialajar harusu reujeung daria

D. Ka pasar jeung si Bi Ipah Inditna kana kareta

E. Ongkos ti Bandung nepi ka Banjar Hargana dualas lima


16. Nu teu kaasup kana ciri-ciri sisindiran nyaeta...

A. unggal jajaranana diwangun ku dalapan engang

B. padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi

C. padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang

D. sapadana diwangun ku opat padalisan

E. padalisan kahiji jeung katilu disebutna cangkang


17. (1) Sing getol nginum jajamu,

nu guna nguatkeun awak.

Sing getol neangan elmu,

nu guna dunya aherat.


(2) Daun kelor daun ganas,

kuciat jeung pacar keling.

Hutang motor tacan lunas,

sakilat aya nu maling.


(3) Los ka kulah los ka talun,

rek neangan bongborosan.

Insya Allah taun payun,

nepangan bade narosan.


(4) Aya lumat dina batu,

aya kuya di muara.

Sing tumut kana waktu,

di dunya ukur ngumbara.


Sisindiran anu ngandung piwuruk aya dina nomer...

A. (1) jeung (2) D. (2) jeung (4)

B. (1) jeung (3) E. (1) jeung (4)

C. (2) jeung (3)


18. Sapanjang jalan soréang,

moal weléh diaspalan.

Sapanjang tacan...................,

moal weléh diakalan.


Kecap nu cocok pikeun titik-titik diluhur nyaeta......

A. kahontal D. katajong

B. kasorang E. kabawa

C. katéang


19. Dumasar kana sifatna, sisindiran téh bisa dibédakeun jadi tilu rupa, nyaéta....

A. paparikan, rarakitan, wawangsalan

B. piwuruk, sésébréd, silih asih

C. cangkang, eusi, wangsal

D. wawangsalan, tatarucingan, paparikan

E. tatarucingan, wawangsalan, rarakitan


20. 1. Diwangun ku opat padalisan

2. Polana a-a-b-b

3. Padalisan Kahiji Jeung kadua disebut cangkang

4. Padalisan ka tilu Jeung ka opat disebut eusi


Diluhur nu kaasup Kana ciri-ciri sisindiran nya eta .....

A. 1,2,3 D. 2,3,4

B. 1,2,4 E. 2,1,3

C. 1,3,4


21. Kagiatan nyarita di hareupeun balaréa kalayan nepikeun hiji jejer, nya éta disebut…

A. Kawih D. Paguneman

B. Biantara E. Dakwah

C. Diskusi


22. Kawih es lilin karangan ....

A. Mursih D. Godi Suwarna

B. Mang Koko E. Hendarso

C. Dian


23. Aya biantara nu eusina ngajak balaréa sangkan milampah hiji perkara. Ieu hal téh saluyu jeung salah sahiji tujuan biantara, nya éta…

A. Informatif D. Deskriptif

B. Rekreatif E. Subjektif

C. Persuasif


24. Munding dina kawih és lilin hartina ....

A. sapi D. kuda

B. kambing E. kerbau

C. unta


25. Dumasar kana suasana acara jeung tempat acarana, biantara téh kabagi jadi dua, nya éta …

A. Biantara informatif jeung biantara teu informatif

B. Biantara ngajak jeung biantara teu ngajak

C. Biantara resmi jeung Biantara teu resmi

D. Biantara di sakola jeung biantara di luar sakola

E. Biantara resmi jeung Biantara sopan


26. Paribasa “Lain maksud mamatahan ngojay ka meri” saupama dihartikeun miboga makna…

A. Lain maksud mamatahan ngojay kanu leuwih ngarti

B. Lain maksud mamatahan kanu leuwih ngarti

C. Lain maksud dék ngalawan ka saluhureun

D. Lain maksud dék némbalan ka saluhureun

E. Lain maksud nyebut meri ka saluhureun


27. Babagian biantara anu eusina kacindekan jeung ngajak ka balaréa ngalaksanakeun nu ditepikeun dina biantara nya éta dina …

A. Bubuka biantara

B. Salam bubuka biantara

C. Panutup biantara

D. Salam panutup biantara

E. Eusi biantara


28. Panumpang diuk di hareup

Buku mah kudu di baca


Naon wangsalna…..

A. Ojol D. Mobil

B. Kaca E. Parahu

C. Béca


29. Sok kasebut bilatung dulang

Ulah api teu kadangu


Naon wangsalna….

A. bilatung D. Sangu

B. béca E. cacing

C. hileud


30. Karya sastra Sunda dina wangun puisi anu di jerona ngawengku cangkang jeung eusi, disebut …

A. Carita Pantun D. Sisindiran

B. Sajak E. Jangjawokan

C. Wawacan


II. Eusian!

31. Eusian kotak-kotak anu kosong luyu jeung tatakrama basa!

Basa Loma

Basa hormat keur sorangan

Basa hormat keur batur

boga

………………

………………

cacarita

………………

………………

era

………………

………………

jawab

………………

………………

mandi

………………

………………

32. Jieun kalimah tina paribasa “clik putih clak herang, caang bulan opat welas”!

33. Jieun sapada sisindiran dina wangun rarakitan!

34. Jieun sapada sisindiran dina wangun paparikan watekna piwuruk!

35. Tulis harti kecap-kecap ieu di handap!

a. areuy

b. catang

c. hinis


Jika menginginkan File dan Kunci Jawaban soalnya bisa mendapatkannya dibawah ini !!!


SOAL PAS PTS DAN KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 11 SMESTER 1

Penutup

Sekian Penjelasan Singkat Mengenai SOAL PAS PTS DAN KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 11 SMESTER 1. Semoga Bisa Menambah Pengetahuan Kita Semua.Semua.👋

Apa Reaksimu setelah membaca SOAL PAS PTS DAN KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 11 SMESTER 1.

About the Author

Terimakasih Saya Ucapkan telah mengunjungi website saya, Semoga SobatTerhibur....

Posting Komentar

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close